ЕТИЧЕН КОДЕКС

Гражданско обединение „Равни БГ“ е коалиция от граждански организации и съмишленици, работещи в различни сфери на обществения живот в България, създадена в рамките на проект, подкрепен от филантропска инициатива за демокрация и солидарност в Европa – Civitates.

Настоящият Етичен кодекс цели разпознаването и придържането към високи работни и етични стандарти на партньорите от Гражданско обединение „Равни БГ“. Кодексът установява принципите на Гражданско обединение „Равни БГ“ и конкретните му цели са да гарантира опазване на доброто име и работата на обединението, да предотврати възникването на конфликти, както и да гарантира, че партньорите и всички заинтересовани страни работят и общуват в среда на взаимно уважение и разбирателство.

1. Основни принципи на работа на Гражданско обединение „Равни БГ“

Честност и почтеност

Гражданско обединение „Равни БГ“, както и всеки отделен партньор, осъществяват своите дейности в съответствие със законодателството на Република България, законодателството на страните, от които получава финансиране, както и вътрешните правила и процедури, разписани в съответствие с етичните принципи на работа.

Непредубеденост

Гражданско обединение „Равни БГ“ е против упражняването на  всякакъв вид дискриминация, основана на расов или етнически произход, националност, социален статус, политически убеждения, религия, пол, сексуална ориентация, изразяване на пола, възраст и други. Работата на обединението е насочена към опазване на правата на човека и човешкото достойнство на всички членове на обществото, без изключения.

Професионализъм

Партньорите в Гражданско обединение „Равни БГ“ са длъжни да се държат по етичен и професионален начин. Това означава да спазват не само българското законодателство, но и да се водят от настоящия Етичен кодекс, ценностите на обединението, да работят в среда на взаимно уважение и да спазват най-високи стандарти при изпълнението на всички свои дейности, както и всички партньори в коалицията да зачитат правата на човека на всички групи в обществото.

Конфиденциалност

Партньорите в Гражданско обединение „Равни БГ“ зачитат поверителността на информацията, до която имат достъп, и не могат да разкриват, предоставят другиму, или разпространяват информация, която останалите партньори не желаят.

Конфликт на интереси

При извършването на всяка една дейност в рамките на Гражданско обединение „Равни БГ“, партньорите  трябва да избягват ситуации, пораждащи реален или дори потенциален конфликт на интереси.

Прозрачност

Цялата информация, разпространявана от партньорите в Гражданско обединение „Равни БГ“, трябва да бъде точна, изчерпателна, достоверна и неуронваща авторитета на трети страни.

Ценности

Насърчаването, защитата и спазването на човешките и гражданските права на всички хора са едни от фундаменталните ценности, които ни обединяват. Обществото, към което се стремим, се нуждае от активни граждански организации, които да дават добри примери за устойчиво развитие и да отстояват ценностите на демокрацията и човешките права. Вярваме също така, че, когато се обединяваме и взаимодействаме на основата на споделени идеали, можем да бъдем по-силни и по-полезни за цялото общество.

Гражданско обединение „Равни БГ“:

  • подкрепя равноправието и солидарността между хората в България;
  • зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки;
  • спомага за диалога между различните социални групи;
  • уважава човешките права и достойнство и създава възможности за пълноценна изява на всяка личност, особено на представители на уязвими групи;
  • категорично се противопоставя на използването на езика на омразата и упражняването на дискриминация, основана на расов или етнически произход, националност, политически убеждения, религия, пол, сексуална ориентация, изразяване на пола,  възраст и др.;
  • вдъхновява гражданската инициативност и взаимната подкрепа;
  • осигурява прозрачни и честни правила за отговорно участие в обществения живот.

2. Организационни принципи

Лидер на Гражданско обединение “Равни БГ” е фондация “Български фонд за жените”, която е координираща организация на коалицията и носи отговорност пред донора по финансови и отчетни въпроси. Всички партньори в обединението са равнопоставени при вземане на решения, пряко засягащи дейността на коалицията, както и носят споделена отговорност при изпълнението на планираните дейности, независимо от големината, финансовите възможности и влиянието на организацията на местно, национално и международно ниво. Партньорите се стремят към прилагане на добри практики, които да насърчават споделянето на опит и знание между членуващите организации и да оказват взаимопомощ, с цел по-голяма ефективност в работата на обединението, както и поддържането на добро взаимодействие между партньорите, като не се накърнява доброто име, както на коалицията, така и на партньорите при решаването на вътрешноорганизационни или междуорганизационни въпроси.

Всички партньори в Гражданско обединение „Равни БГ“ носят отговорност, в рамките на своята компетентност, за разясняване на своите действия и за участието си в обединението пред широката публика. Ефективната и навременна вътрешна комуникация е ключова за осигуряването на успешна координация между партньорите и за процесите по вземане на решения. Също така, ефективната вътрешна комуникация гарантира, че официалната позиция на Гражданско обединение „Равни БГ“  по различни въпроси ще бъде ясна, точна и последователна. Външната комуникация на Гражданско обединение “Равни БГ“ трябва да бъде съобразена с моралните ценности на гражданското общество, да бъде достоверна и да не съдържа груби и обидни послания.

Създаването и разпространението на подвеждаща и невярна информация противоречи на Етичния кодекс.

Гражданско обединение „Равни БГ“ е отворена коалиция, която приема нови членове чрез номиниране, обсъждане и одобрение на потенциални нови партньори от страна на настоящите партньори.

Във вътрешната и външната си работа Гражданско обединение „Равни БГ“ спазва принципите:

  • Недискриминация. Гражданско обединение “Равни БГ”  зачита, уважава и работи с общности, независимо от техния етнос, раса, вярвания, пол, убеждения, сексуална ориентация, изразяване на пола, възраст и други различия, които могат да бъдат основа на дискриминация.
  • Работа в партньорство. Равнопоставеното партньорство е водещият механизъм при определяне и споделяне на приоритетите и целите на Гражданско обединение „Равни БГ”. 
  • Откритост и прозрачност в процеса на взимане на решения в коалицията и във всички действия, които тя предприема. 

3. Връзки с обществени институции

Публична администрация

Всички връзки между Гражданско обединение “Равни БГ“ и представителите на централната и местна власт се основават на принципите на коректност, прозрачност, сътрудничество и пълно уважение на ролята на всеки отделен орган.

Политически партии

Гражданско обединение “Равни БГ“ е надпартийна и политически необвързана коалиция, не получава и не предоставя финансиране от и на политически партии.

Връзки с медии и външна комуникация

Гражданско обединение „Равни БГ“ оценява основната роля на медиите за осведомяване на обществото и се ангажира да търси и работи в сътрудничество с тях, за да може да задоволява коректно, достоверно, бързо и в пълнота обществената нужда от информираност.

Настоящият Етичен кодекс се приема, подписва и спазва от всички организации-партньори в Гражданско обединение „Равни БГ“.

Етичният кодекс е утвърден и приет на срещата на организациите-партньори на Гражданско обединение „Равни БГ“, проведена на 23.06.2019 г.