Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … бъдещето на всяко дете

Фондация „Право на детство“

Децата са отговорност на възрастните. Те трябва да полагат грижи за тяхното цялостно благополучие. Здравето, образованието, физическото, емоционалното и нравствено развитие на децата зависят от възрастните, от техният пример и техните дела.

Възрастните имаме ангажимента да създаваме и поддържаме свят, в който децата ни ще живеят добре. А за да е добре едно дете то следва да има име, националност и идентичност; семейство, което се грижи за него; храна, облекло, безопасен дом; да бъде защитено от насилие и неглижиране, експлоатация малтретиране;  да има лично пространство и възможност за себеизява; да има достъп до образование и здравеопазване; да бъде справедливо третирано.

Отговорност на всеки възрастен е да допринася за благополучието на децата. Като възрастни ние правим това чрез своите социални роли – на родители, професионалисти, граждани.

Защото, както казва африканската поговорка: „за да се отгледа едно дете е нужно цяло село”. А ние ще добавим – за да се подкрепи едно дете е нужно всички да работим в синхрон, защото от нас зависи бъдещето на всяко едно дете.

« всички кампании