МАНИФЕСТ

Ние сме Гражданско обединение „Равни БГ” и работим за развитието на общество, което:

  • подкрепя равноправието и солидарността между хората в България;
  • зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие и дискриминация;
  • спомага за диалога между отделните социални групи;
  • уважава човешкото достойнство и създава възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия;
  • вдъхновява гражданската инициативност и взаимната подкрепа;
  • осигурява прозрачни и честни правила за отговорно участие в обществения живот.

Обществото, към което се стремим, се нуждае от активни граждански организации, които да дават добри примери и да отстояват ценностите на демокрацията и човешките права. Вярваме, че когато се обединяваме и взаимодействаме на основата на споделени идеали, можем да бъдем по-силни и по-полезни. Вярваме също така, че човечната социална среда изисква постоянни усилия от всички.

„Равни БГ” подкрепя гражданските организации, които приемат нашите убеждения, работят почтено и в интерес на общественото добруване!