Гражданско обединение равни.бг

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през май 2006г. Асоциацията е официален представител на “Big Brothers Big Sisters International” в България и отговаря на нейните стандарти за предоставяне на менторски услуги за деца и младежи в неравностойно положение чрез менторската програма “Голям брат Голяма сестра”, чиято реализация е основната дейност на организацията. Тя е равноправен член на международната мрежа, в която участват 17 страни от целия свят.

Освен да предоставя дългосрочни менторски услуги, Асоциацията работи и по краткосрочни проекти на местно и международно ниво, насочени към популяризиране на доброволчеството, повишаване информираността на младите хора относно правата и задълженията им като граждани; овластяване на хората в неравностойно положение; привличане на общественото внимание към джендър проблематиката; популяризиране на устройството и функциите на европейските институции и др.

Асоциацията е младежка организация, която разчита до голяма степен на доброволци, за да осъществява своите основни дейности, като разполага с повече от 130 обучени доброволци на възраст 15-30 години, които се включват в различните видове активности.

 

office@bbbsbg.org

Ние сме тук защото има нужда от нас. Ние сме професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа. Нашата цел е да се грижим за подобряване на медийната среда и качеството на журналистиката в България и да подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.

 

team@aej-bulgaria.org

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни граждански организации и групи, работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Визията на БФЖ е за свят без насилие, дискриминация и неравенства, в който всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот и тяло.

 

office@bgfundforwomen.org

Екологично сдружение „За Земята“, създадено през 1995 г., е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Целите на организацията са да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда; да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата; да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда. Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда: направления Нулеви отпадъци, Енергия и Климат, Въздух, Европейски обществени средства, Храна и земеделие. Кампании като почиствания на високопланински и труднодостъпни защитени територии, Да спасим Кресненското дефиле и др.

 

info@zazemiata.org

Клуб на жените „Родопчанка“ е НПО, съпричастна и работеща за разрешаване на проблемите на жените и младите хора от Смолян и региона:

Работим за защита на правата им.
Работим те да се развиват като личности.
Работим за успешната им професионална реализация в различни сфери.
Работим всички те да намерят своето достойно място в обществото.

Ние сме малък, но силен и сплотен екип – шест жени и доброволци, обединени от общи ценности и от желание да помагаме. Всичко, което правим подчиняваме на основните ценности: хуманност, благотворителност и диалог.

Популяризираме гражданските и социалните права на жените и младежите и успяваме да им вдъхнем вярата, че могат да допринесат за по-добро бъдеще. Имаме капацитет и опит в разработване и реализация на различни проекти и се гордеем с резултатите.

 

club.r@abv.bg

Действие е организация, посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България чрез законодателна промяна и регулиране на правата на партньорите от един и същи пол и техните семейства, инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регулирана процедура за промяна на пола. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в българското общество, в което те да се чувстват сигурни и признати. Основните ни дейности са:

–          Предоставяне на безплатна правна помощ, представителство и консултации при ЛГБТИ казуси;

–          Водене на стратегически дела и застъпничество с цел постигане на законодателни промени пред СЕС и ЕСПЧ;

–          Организиране на специализирани обучения за специализирани държавни органи и ЛГБТИ общността по темите, свързани с дискриминация, инциденти и престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски подбуди, в това число полиция, администрация, прокуратура, адвокати и др.; 

–     Организиране на публични кампании за застъпничество и публични събития, кръгли маси, конференции, протести и шествия (като София ПрайдСофия Прайд Филм ФестШествие за равнопоставеност, Шествие за правата на жените).

 

shp@deystvie.org

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е създадено през 2007 година от ентусиазирани младежи, младежки работници, Община Карлово и Учебен Център „Интелект“ с основна мисия: насърчаване активното младежко гражданство и доброволчество, предоставяне възможности за мобилност, обучение и надграждане на знания, умения и компетентности на младите хора от района на Розовата долина.

Основните теми, по които работи организацията са: права на човека, приемане на различните, равнопоставеност на половете, социално включване, устойчиво развитие, намаляване младежката безработица, екология, повишаване медийната грамотност на младите хора и много други. Сдружението е част от национални и международни мрежи с над 180 партньорски проекта по различни теми, дали възможност на хиляди млади хора да надградят знанията и уменията си, както и допринесли за обмен на много добри практики.

 

mgird@abv.bg

Сдружение „България без дим“ възниква спонтанно като гражданска инициатива през февруари 2010 г., след като депутати от мнозинството отменят на забраната за тютюнопушене на обществени места. Сдружението обединява граждани, които споделят убеждението, че животът в чиста и здравословна среда, без тютюнев дим е универсално човешко и гражданско право и като такова то трябва да бъде отстоявано. Сдружението е регистрирано през 2011 г. като юридическо лице с нестопанска цел, в обществена полза.

Мисия и цели: Да подкрепя и защитава пълната забрана за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, в т.ч. и забраната за употреба на нагреваеми тютюневи изделия и електронни цигари. Инициативата следи за стриктното прилагане на забраната в България, като при необходимост представя подходящи предложения за запълване на пробойните в законодателството. Инициативата е готова да защитава и подкрепя гражданите в случаи на установени нарушения спрямо тях, по отношение на тютюнопушенето на обществени места, както и да организира и координира масови събития в подкрепа на пълната забрана.

Сдружението е учредено през 2004 г., пререгистрирано в обществена полза през 2010 г., а от 2009 г. притежава лицензи за предоставяне на социални услуги. Мисията на организацията е да подкрепя деца, млади хора и техните родители да развиват личните си ресурси и да поемат с оптимизъм отговорност за своето бъдеще.

Визията на „Еквилибриум“  – Устойчиви семейства, по-силни общности.

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат и условията, при които живеят. „Еквилибриум” им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и оптимизъм е едно преобразяващо преживяване.

Децата и семействата, с които работи организацията, винаги имат една обща черта – хармонията в отношенията между отделните личности и заобикалящия ги свят е нарушена. Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели. Единствено в този случай ще има Еквилибриум (равновесие).

 

office@eq-bg.org

Сдружение „Знание“ е създадено през 1994 година и работи основно на територията на област Ловеч. В организацията членуват 57 души – експерти и специалисти в различни сфери, обединени от идеята за учене през целия живот и предоставяне на качествено обучение. Мисията на организацията е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот. Към Сдружението има регистриран Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО. За над 20-годишната си история са реализирани над 80 проекта и инициативи в областта на неформалното обучение, младежки дейности, социално включване на уязвими групи, насърчаване на гаржданското участие и др.“Знание“ е член на Национална мрежа за децата, Форум гажданско участие и Алианс за Ранно детско развитие.

 

znanielovech@znanielovech.org

Нашата цел е да се достигне до маргинализираните млади хора на град Смолян и да се насърчи многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане правата на човека, критичното мислене и чувството за инициатива на младите хора . Ще осигурим нужните умения и методи на младежите, необходими за предаване на общите основни ценности на нашето общество, особено на трудните за достигане млади хора и превенцията на крайното радикализиране на младите хора. Идеята на нашето сдружение е да се превърне в ресурс, създаден от млади хора за млади хора, който ще дава възможност за работа в екип, позволява личностно развитие, свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и други. Ние сме млади хора, обичащи, мечтаещи и творящи, ние променяме! Променяме себе си, близките си и градът си. Мечтаем и намираме път да сбъднем мечтите си. Ние сме група младежи, които обичаме градът си и искаме всички да го видят такъв красив, какъвто е в нашите очи. Затова, ако и ти си мечтаещ и творящ човечец, присъедини се към нас!

 

youngimprovers@gmail.com

Асоциацията възникна първоначално като неформално обединение на зависими от психоактивни вещества, успели да намерят път обратно към нормалния живот. Името на Асоциацията е избрано символично, защото зависимият човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от друга – да живее в миналото или в бъдещето. Акцентът е върху днешния ден, само той може да изведе зависимия по пътя на трезвия живот. И само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения живот. Това е първата стъпка по дългия път на лечението, то само започва оттук. Главната цел на Асоциацията е разработване на информационни материали за запознаване на обществеността с проблемите на зависимостите под форма на обучителни семинари и информационни кампании, както и създаването на центрове за обучение на зависимите и насочването им към подходящо лечение. Асоциацията има за цел да работи със специалисти в областта на зависимостите, както и със зависими лица, преминали през обучение като консултанти.

 

samo.dnes@gmail.com

image

Сдружение „ХАЯЧИ“

гр. Нови пазар

Развиване и усъвършенстване на дейности в рискови общности. Интеграция на уязвими групи за постигане на равнопоставеност и благоденствие на гражданското общество.

В основата на работата на сдружение „Хаячи”, заляга идеята за равнопоставеност и право на достоен живот на всеки член на обществото: деца, момичета, момчета, жени и семейства с деца в риск!

Създаване на условия за устойчиво социално-икономическо развитие на територия на 10 общини от две области.

От област Шумен – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Венец.

От област Варна – Ветрино, Провадия, Дългопол, Девня и Белослав.

Развиване и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите, физическата култура;
Подпомагане на уязвимите групи, насърчаване на тяхната социална интеграция и личностната им реализация;
Защитаване на човешките права, в частност – на жените и децата, на лица преживели насилие.

 

hayaci@abv.bg

От своето създаване през 2003 година, организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Благодарение на дългогодишната и упорита работа на основатели и съмишленици, на територията на община Казанлък има подкрепяща среда за деца и младежи с увреждания и техните семейства, посредством разкриването на социални услуги и реализацията на проекти за социално включване. С течение на времето в дейностите и проектите на сдружението започнаха се включват и нови потребители – деца от различни уязвими групи и техните семейства. Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

 

special_child@abv.bg

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси.

Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда и формиране на гражданско общество.

Важни приоритети на нашата организация са младите хора и популяризиране на доброволчеството, работа в подкрепа на равенство между мъжете и жените, защита правото на жената на личен професионален избор на национално ниво.

На европейско ниво имаме контакти с партньорски организации по Програма Еразъм+ в сферата на мобилност на млади хора и образование за възрастни. В социалната сфера имаме отлични партньорски отношения с центрове за деца з увреждания и без родители.Чрез своята дейност ние спомагаме за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създаваме условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.

 

office@ecomission21.com

Мисия на организацията
Да работи за защита човешките права на всички жени без оглед на раса, език, религия, цвят, етническа принадлежност или други различия, в съответствие с българското и международното право.

 

bulgaria.ewl@gmail.com

image

Сдружение ВТ Ивентс

гр. Велико Търново

VT EVENTS (или Събития във Велико Търново), създадена през 2009-та година с основна мисия – развиването на съвременната градска култура във Велико Търново. През 2012 година сдружението отваря свое независимо пространство за културни и социални събития наречено „ТАМ”.
ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели.
ТАМ привлича представители на различни възрастови групи, професионални сфери, образователни степени и етнически групи. Посетителите ни са представителна извадка на хората в града с афинитет към нови теми, практики, начини на представяне. На младите ни зрители са на 14, а най-възрастните – на 75 години.

 

tam.vtevents@gmail.com

Доброволчеството е в основата на нашата мисия! Доброволчеството е за всеки!
В сдружение Си Ви Ес – България развиваме доброволческия труд, като средство за създаване на диалог между хора в страната и от цял свят, без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст! Служители, членове и доброволци имат свежи идеи, разчупено мислене, чувство за хумор, кураж и отдаденост! Всички работят с методиките на неформалното образование за опазване на околната среда, развитието на гражданското общество, социалната справедливост и за устойчиво развитие! Създали сме междукултурна среда, без насилие и с уважение към различните култури! Противопоставяме се на всяка форма на расизъм, ксенофобия и нетолерантност!
В сдружение Си Ви Ес – България всеки има възможност да развива личностния си потенциал в сферата на изкуството, науката, образованието, културата, спорта, екологията, предприемачеството, чрез участие в междукултурни прояви и инициативи от национален и международен характер!

 

office@cvs-bg.org

image

Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие

гр. Смолян

Наша мисия е да подкрепяме, развиваме и промотираме възможностите и личностния потенциал на хората с увреждания- деца, младежи и жени.

Приоритетно работим с млади хора, учители и обучители, представители на изключени групи с фокус върху ромската общност.

В работата си се опитваме да балансираме между качествени обучителни процеси и и процеси по изостряне на чувствителността сред различни групи, така и в нуждата за предприемане на конкретни действия, които да адресират системни проблеми. Поради това организираме както обучителни семинари, лагери и работилници, така и кампании, инициативи и директни действия.

Едно от постиженията ни за момента – и стратегическа цел в бъдеще – е активното включване на хора от традиционно изключени групи в работата. И то така, че гласът им да бъде чут и да могат да бъдат активни двигатели на промяна. Това е пресечна линия на всичките ни дейности и процеси и е отразено в екипите, които създаваме и поддържаме.

 

info@proeuropean.net

Сдружение “Млади, активни, креативни” е създадено през 2013 г. Членовете на сдружението са активни млади хора както от по-малките население места на Община Карлово, така и от общинския център.
Мисията на сдружението е: да работи за подобряване и насърчаване на здравословния начин на живот и спорта сред децата и младежите, живеещи в Община Карлово и особено на тези от малките населени места; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение; да стимулира младежката активност в селски изолирани райони; да подпомага социално слабите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми;
Успешно осъществяваме местни, национални и международни проекти и инициативи по теми като права на човека, равнопоставеност, борба с дискриминацията, активно гражданство. От 2017 година сдружението е Евродеск мултиплаер към Програмата „Еразъм +“и предоставя информация на младите хора за възможностите за включване, пътуване и участие по Програмата.

Сдружение „Образование и бъдеще“ е гражданска организация, която работи за развитието на образованието в България като условие за приобщаващ растеж.
Участва във формирането на местни и национални политики, насочени към преодоляването на регионалните диспропорции в достъпа и качеството на училищното образование в слаборазвитите региони у нас.

Разработва програми и организира обучения за повишаване квалификацията на учители и свързани с образованието специалисти.
Подготвя програми за адаптиране на образованието към трудовия пазар и създаване на среда за учене през целия живот.

Сдружението е учредено да защитава правата на жените, децата и семейството, и запазване традициите в българското общество, утвърждаване на ценностите. Работи против насилието над жени и деца. Подпомага и оказва съдействие на пострадали от насилие жени. Съдейства за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот. Сътрудничество с държавни институции, НПО за осъществяване целите на сдружението. Публични изяви. Благотворителни кампании.

Нашата мисия е : „Заедно срещу насилието над жени и деца“.

Жените да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения. А за да предложим такива решения, ние изминаваме дълъг път от идеята, през проучване, финансиране, работа до грижата към проблемите на жените, солидарност и търсене на варианти.

„БлуЛинк“ е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценностите на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си, като насърчава стратегическото ползване на Интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net – Мрежата за гражданска активност; Евромегдан – е-списание на български за журналистика в обществен интерес и BlueLink Stories – международното англоезично издание със същата цел.

 

office@bluelink.net

Ние сме ентусиасти, които вярват, че хората са най-ценният ресурс на всяко общество, а връзката между тях генерира енергията за движение напред.
За нас промяната във всеки от нас зависи промяната на всички нас.
Борим се ние да разберем младите, младите да разберат нас, всички заедно да разбираме нещата.
А иначе… Фондация „Генерация“ е създадена да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество.

 

office@generation-bg.org

image

Фондация „Мисия Криле“

гр. Стара Загора

Мисията на организацията е да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България. Основната цел е да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.

Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги и управлява Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора от октомври 2018 г. Към него са Центъра за обществена подкрепа и Звеното „Майка и бебе”. Реализира инициативи и проекти в областта на толерантността, борбата срещу насилието, основано на пола, равнопоставеността, застъпничество за права. Активно работи с бежанци и мигранти, търсещи или получили убежище, настанени в РПЦ, СДВНЧ, външен адрес, др.

image

Фондация „Нова култура“

с. Горна Бела речка

Всеки има право на своя култура и начин, по който да я изразява.

Всеки е автор на собствената си идентичност.

Паметта е мощно средство за “лекуване” на стереотипите.

Изкуствата създават сигурна среда за изговаряне на трудни и травматични теми.

Фондация Право на детство е неправителствена организация, чиято главна цел е да постави в центъра на публичното внимание грижата за опазване на правата на децата, като част от защитата на човешките права. Ние сме специалисти и доброволци с разнообразни професионални поприща и интереси, обединени от идеята да работим активно за:

  • запознаване на децата, юношите и младите хора с техните основни права и начините за закрилата им;
  • запознаване на родителите и специалистите, работещи с деца, със смисъла на закрилата на правата на децата и ролята им като възрастни в гарантирането на най-добрия интерес на детето и в осигуряването на условия за достоен живот, обучение и възпитание на всички деца в България.

 

right@childhood.bg

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) – PRO BONO PUBLICО – ЗА ДОБРОТО НА ОБЩЕСТВОТО.

Нашата цел е да гарантираме човешкото достойнство на мигранта, бежанеца, чужденеца и да допринесем за неговото/нейното овластяване и самостоятелност. Нашата мисия е да насърчаваме и защитаваме правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България, като предоставяме правна помощ и водим политики за застъпничество. Предоставяме про боно правни консултации на лица търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво. Предоставяме безплатни правни консултации и информационни сесии с чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци. Провеждаме застъпнически кампании и дейности с цел установяване на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в унисон с международните и европейски стандарти за спазване на човешките права на мигрантите, и промяна на обществените нагласи. Провеждаме изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и прилагането им. Водещ принцип в работата ни е върховенството на всички човешки права и спазването им, и недискриминиране на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност. В осъществяването на своята мисия ние сме независими от политически, държавни, религиозни и корпоративни интереси и влияния.

 

voiceinbulgaria@gmail.com

Мисията на фондация „Джендър алтернативи“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество. Нашите цели са защита и превенция от насилие, основано на пола; подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на жените и мъжете, и на различните етноси в публичния и частния сектор; насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права.

 

office@genderalternatives.org

Фондация „Медийна демокрация” (ФМД) е основана през 2007 г. През същата година България се присъединява към Европейския съюз, но постепенно започва да изпада все повече в световните класации за свобода на словото. Вече над десет години експертите от ФМД изследват медийната среда и разкриват нейните проблеми. Екипът на фондацията анализира редакционни политики и проследява медийни зависимости, оценява заплахите пред плурализма и припомня каква е ролята на четвъртата власт. Защото в мисията на ФМД е залегнало убеждението, че независимите, качествени и отговорни средства за информация – както и критическото гражданско отношение към медиите като цяло – са задължително условие за развитието на демократична публичност.

 

office@fmd.bg

Представяме си активен граждански сектор със стабилно работещи организации, които споделят и си сътрудничат, имат достатъчен вътрешен капацитет да изпълняват мисиите си и постигат значима промяна заедно с гражданите. Това е визията ни, за която работим всеки ден. За да я постигнем сме фокусирали дейността си в следните посоки: създаване на капацитет в екипите на организациите с мисия, развиване на ресурси и среда за работата им и активно ангажиране на гражданите, особено младите с дейността, ролята и темите на нашия сектор.

 

info@impactdrive.eu

100% фокус върху информирането и овластяването на гей мъжете от всякакви възрасти относно тяхното здраве. Стремеж към една здрава, информирана и неосъдителна гей общност.

 

info@ivor.bg

„Форум за глокална промяна“ е неправителствена организация, създадена с убеждението, че хората на местно ниво могат да променят и влияят на регионалните, националните и глобалните процеси на промяна. Нашите цели включват разработване на идеи за развитие на гражданското общество, за по-добро изразяване волята и интересите на гражданите, подобряване на условията за демократично гражданско участие на представителите на всички социални групи, насърчаване на междукултурния диалог и повишаване на осведомеността за специфичните връзки между глобално и локално.

 

forum.glocalchange@gmail.com

Мисията ни е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот – в България, в региона и в глобален мащаб. Ние сме застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете, момичетата и момчетата.

Основателките сме четири обикновени българки. Никой не стоеше зад нас, само личният ни ентусиазъм и вяра!

 

office@cscd-bg.org

НЧ „Умение-2003” вече 16 години утвърждава и развива нестандартни практики в читалищната дейност. Нашата мисия е укрепване на гражданското общество и обществено признание на доброволчеството чрез развитие и утвърждаване на услуги за местната общност, различни от услугите, които предоставят държавните и общинските културни институти и училища.

Стратегически приоритет в работата ни е участието на децата и младите хора и тяхното право на мнение при вземане на решения, които ги касаят. Затова създаваме и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

Защитаваме правата на децата и младите хора. Застъпваме се за правата на жените и за равнопоставеност между половете. Разработваме и въвеждаме политики за децата и семействата. Организираме обучения и информационни кампании. Предоставяме безплатни менторски услуги за маргинализирани общности.

 

umenie2003@gmail.com