Гражданско обединение равни.бг

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през май 2006г. Асоциацията е официален представител на “Big Brothers Big Sisters International” в България и отговаря на нейните стандарти за предоставяне на менторски услуги за деца и младежи в неравностойно положение чрез менторската програма “Голям брат Голяма сестра”, чиято реализация е основната дейност на организацията. Тя е равноправен член на международната мрежа, в която участват 17 страни от целия свят.

Освен да предоставя дългосрочни менторски услуги, Асоциацията работи и по краткосрочни проекти на местно и международно ниво, насочени към популяризиране на доброволчеството, повишаване информираността на младите хора относно правата и задълженията им като граждани; овластяване на хората в неравностойно положение; привличане на общественото внимание към джендър проблематиката; популяризиране на устройството и функциите на европейските институции и др.

Асоциацията е младежка организация, която разчита до голяма степен на доброволци, за да осъществява своите основни дейности, като разполага с повече от 130 обучени доброволци на възраст 15-30 години, които се включват в различните видове активности.

 

office@bbbsbg.org

Ние сме тук защото има нужда от нас. Ние сме професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа. Нашата цел е да се грижим за подобряване на медийната среда и качеството на журналистиката в България и да подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.

 

team@aej-bulgaria.org

Екологично сдружение „За Земята“, създадено през 1995 г., е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Целите на организацията са да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда; да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата; да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда. Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда: направления Нулеви отпадъци, Енергия и Климат, Въздух, Европейски обществени средства, Храна и земеделие. Кампании като почиствания на високопланински и труднодостъпни защитени територии, Да спасим Кресненското дефиле и др.

 

info@zazemiata.org

Клуб на жените „Родопчанка“ е НПО, съпричастна и работеща за разрешаване на проблемите на жените и младите хора от Смолян и региона:

Работим за защита на правата им.
Работим те да се развиват като личности.
Работим за успешната им професионална реализация в различни сфери.
Работим всички те да намерят своето достойно място в обществото.

Ние сме малък, но силен и сплотен екип – шест жени и доброволци, обединени от общи ценности и от желание да помагаме. Всичко, което правим подчиняваме на основните ценности: хуманност, благотворителност и диалог.

Популяризираме гражданските и социалните права на жените и младежите и успяваме да им вдъхнем вярата, че могат да допринесат за по-добро бъдеще. Имаме капацитет и опит в разработване и реализация на различни проекти и се гордеем с резултатите.

 

club.r@abv.bg

Младежка ЛГБТ организация Действие е създадена през 2010 година. Ние работим за защитата и овластяването на ЛГБТИ хората в България. Нашите основни цели са: защита на човешките права на ЛГБТИ хората в България, повишаване на видимостта на ЛГБТИ хората, увеличаване на толерантността към ЛГБТИ хората, премахване на всички форми на юридическа, социална, културна и икономическа дискриминация въз основа на сексуална ориентация и/или полова идентичност; представяне на проблемите на ЛГБТИ пред националните и местни правителства и международни организации; поддъжане на първия ЛГБТИ социален център – Rainbow Hub. Младежка ЛГБТ организация “Действие” се стреми да подобри общественото приемане и да пребори негативните стереотипи, с които ЛГБТИ хората се сблъскват и които водят до дискриминация. Ние вярваме, че подобна промяна в общественото мнение и приближаване до общоевропейските ценности може и трябва да се случи.

 

shp@deystvie.org

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е създадено през 2007 година от ентусиазирани младежи, младежки работници, Община Карлово и Учебен Център „Интелект“ с основна мисия: насърчаване активното младежко гражданство и доброволчество, предоставяне възможности за мобилност, обучение и надграждане на знания, умения и компетентности на младите хора от района на Розовата долина.

Основните теми, по които работи организацията са: права на човека, приемане на различните, равнопоставеност на половете, социално включване, устойчиво развитие, намаляване младежката безработица, екология, повишаване медийната грамотност на младите хора и много други. Сдружението е част от национални и международни мрежи с над 180 партньорски проекта по различни теми, дали възможност на хиляди млади хора да надградят знанията и уменията си, както и допринесли за обмен на много добри практики.

 

mgird@abv.bg

Сдружение „България без дим“ възниква спонтанно като гражданска инициатива през февруари 2010 г., след като депутати от мнозинството отменят на забраната за тютюнопушене на обществени места. Сдружението обединява граждани, които споделят убеждението, че животът в чиста и здравословна среда, без тютюнев дим е универсално човешко и гражданско право и като такова то трябва да бъде отстоявано. Сдружението е регистрирано през 2011 г. като юридическо лице с нестопанска цел, в обществена полза.

Мисия и цели: Да подкрепя и защитава пълната забрана за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, в т.ч. и забраната за употреба на нагреваеми тютюневи изделия и електронни цигари. Инициативата следи за стриктното прилагане на забраната в България, като при необходимост представя подходящи предложения за запълване на пробойните в законодателството. Инициативата е готова да защитава и подкрепя гражданите в случаи на установени нарушения спрямо тях, по отношение на тютюнопушенето на обществени места, както и да организира и координира масови събития в подкрепа на пълната забрана.

Сдружение „Знание“ е създадено през 1994 година и работи основно на територията на област Ловеч. В организацията членуват 57 души – експерти и специалисти в различни сфери, обединени от идеята за учене през целия живот и предоставяне на качествено обучение. Мисията на организацията е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот. Към Сдружението има регистриран Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО. За над 20-годишната си история са реализирани над 80 проекта и инициативи в областта на неформалното обучение, младежки дейности, социално включване на уязвими групи, насърчаване на гаржданското участие и др.“Знание“ е член на Национална мрежа за децата, Форум гажданско участие и Алианс за Ранно детско развитие.

 

znanielovech@znanielovech.org

Целта на Сдружение „Зона Ловеч” е:

1. Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво.

2. Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции.

3. Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

 

zonalovech@abv.bg

Нашата цел е да се достигне до маргинализираните млади хора на град Смолян и да се насърчи многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане правата на човека, критичното мислене и чувството за инициатива на младите хора . Ще осигурим нужните умения и методи на младежите, необходими за предаване на общите основни ценности на нашето общество, особено на трудните за достигане млади хора и превенцията на крайното радикализиране на младите хора. Идеята на нашето сдружение е да се превърне в ресурс, създаден от млади хора за млади хора, който ще дава възможност за работа в екип, позволява личностно развитие, свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и други. Ние сме млади хора, обичащи, мечтаещи и творящи, ние променяме! Променяме себе си, близките си и градът си. Мечтаем и намираме път да сбъднем мечтите си. Ние сме група младежи, които обичаме градът си и искаме всички да го видят такъв красив, какъвто е в нашите очи. Затова, ако и ти си мечтаещ и творящ човечец, присъедини се към нас!

 

youngimprovers@gmail.com

Асоциацията възникна първоначално като неформално обединение на зависими от психоактивни вещества, успели да намерят път обратно към нормалния живот. Името на Асоциацията е избрано символично, защото зависимият човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от друга – да живее в миналото или в бъдещето. Акцентът е върху днешния ден, само той може да изведе зависимия по пътя на трезвия живот. И само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения живот. Това е първата стъпка по дългия път на лечението, то само започва оттук. Главната цел на Асоциацията е разработване на информационни материали за запознаване на обществеността с проблемите на зависимостите под форма на обучителни семинари и информационни кампании, както и създаването на центрове за обучение на зависимите и насочването им към подходящо лечение. Асоциацията има за цел да работи със специалисти в областта на зависимостите, както и със зависими лица, преминали през обучение като консултанти.

 

samo.dnes@gmail.com

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси.

Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда и формиране на гражданско общество.

Важни приоритети на нашата организация са младите хора и популяризиране на доброволчеството, работа в подкрепа на равенство между мъжете и жените, защита правото на жената на личен професионален избор на национално ниво.

На европейско ниво имаме контакти с партньорски организации по Програма Еразъм+ в сферата на мобилност на млади хора и образование за възрастни. В социалната сфера имаме отлични партньорски отношения с центрове за деца з увреждания и без родители.Чрез своята дейност ние спомагаме за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създаваме условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.

 

office@ecomission21.com

image

Сдружение ВТ Ивентс

гр. Велико Търново

VT EVENTS (или Събития във Велико Търново), създадена през 2009-та година с основна мисия – развиването на съвременната градска култура във Велико Търново. През 2012 година сдружението отваря свое независимо пространство за културни и социални събития наречено „ТАМ”.
ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели.
ТАМ привлича представители на различни възрастови групи, професионални сфери, образователни степени и етнически групи. Посетителите ни са представителна извадка на хората в града с афинитет към нови теми, практики, начини на представяне. На младите ни зрители са на 14, а най-възрастните – на 75 години.

 

tam.vtevents@gmail.com

Доброволчеството е в основата на нашата мисия! Доброволчеството е за всеки!
В сдружение Си Ви Ес – България развиваме доброволческия труд, като средство за създаване на диалог между хора в страната и от цял свят, без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст! Служители, членове и доброволци имат свежи идеи, разчупено мислене, чувство за хумор, кураж и отдаденост! Всички работят с методиките на неформалното образование за опазване на околната среда, развитието на гражданското общество, социалната справедливост и за устойчиво развитие! Създали сме междукултурна среда, без насилие и с уважение към различните култури! Противопоставяме се на всяка форма на расизъм, ксенофобия и нетолерантност!
В сдружение Си Ви Ес – България всеки има възможност да развива личностния си потенциал в сферата на изкуството, науката, образованието, културата, спорта, екологията, предприемачеството, чрез участие в междукултурни прояви и инициативи от национален и международен характер!

 

office@cvs-bg.org

Има ни от 2014 година. Съчетаваме журналистика за различните с анализи от високия регистър. Освен, че сме сайт за човешки права – единствен в България, сме и супер иновативни. Работим с учители, ученици, преподаватели, художествени кръгове, снимаме. „Маргиналия“ има над 1 7000 000 посещения, а рейтингът ни е устойчив висок и … непопулярен за крайнодесните кръгове у нас и по света. Екипът ни се състои от професионален журналисти /Юлиана Методиева/, преподавател по латински и доктор на исторически науки Марта Методиева, социален психолог и автор на забележително умни книги д-р Румен Петров (НБУ), Алексей Пампоров, доцент по социология (ИИОЗ-БАН), тънкият литературен критик и директор програма „Христо Ботев“ – Митко Новков и забележителната чаровница и адвокат по семйно право Йорданка Бекирска.

 

editors@marginalia.bg

Сдружение “Млади, активни, креативни” е създадено през 2013 г. Членовете на сдружението са активни млади хора както от по-малките население места на Община Карлово, така и от общинския център.
Мисията на сдружението е: да работи за подобряване и насърчаване на здравословния начин на живот и спорта сред децата и младежите, живеещи в Община Карлово и особено на тези от малките населени места; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение; да стимулира младежката активност в селски изолирани райони; да подпомага социално слабите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми;
Успешно осъществяваме местни, национални и международни проекти и инициативи по теми като права на човека, равнопоставеност, борба с дискриминацията, активно гражданство. От 2017 година сдружението е Евродеск мултиплаер към Програмата „Еразъм +“и предоставя информация на младите хора за възможностите за включване, пътуване и участие по Програмата.

Сдружение „Образование и бъдеще“ е гражданска организация, която работи за развитието на образованието в България като условие за приобщаващ растеж.
Участва във формирането на местни и национални политики, насочени към преодоляването на регионалните диспропорции в достъпа и качеството на училищното образование в слаборазвитите региони у нас.

Разработва програми и организира обучения за повишаване квалификацията на учители и свързани с образованието специалисти.
Подготвя програми за адаптиране на образованието към трудовия пазар и създаване на среда за учене през целия живот.

„БлуЛинк“ е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценностите на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си, като насърчава стратегическото ползване на Интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net – Мрежата за гражданска активност; Евромегдан – е-списание на български за журналистика в обществен интерес и BlueLink Stories – международното англоезично издание със същата цел.

 

office@bluelink.net

Ние сме ентусиасти, които вярват, че хората са най-ценният ресурс на всяко общество, а връзката между тях генерира енергията за движение напред.
За нас промяната във всеки от нас зависи промяната на всички нас.
Борим се ние да разберем младите, младите да разберат нас, всички заедно да разбираме нещата.
А иначе… Фондация „Генерация“ е създадена да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество.

 

office@generation-bg.org

image

Фондация „Мисия Криле“

гр. Стара Загора

Мисията на организацията е да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България. Основната цел е да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.

Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги и управлява Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора от октомври 2018 г. Към него са Центъра за обществена подкрепа и Звеното „Майка и бебе”. Реализира инициативи и проекти в областта на толерантността, борбата срещу насилието, основано на пола, равнопоставеността, застъпничество за права. Активно работи с бежанци и мигранти, търсещи или получили убежище, настанени в РПЦ, СДВНЧ, външен адрес, др.

image

Фондация „Нова култура“

с. Горна Бела речка

Всеки има право на своя култура и начин, по който да я изразява.

Всеки е автор на собствената си идентичност.

Паметта е мощно средство за “лекуване” на стереотипите.

Изкуствата създават сигурна среда за изговаряне на трудни и травматични теми.

Фондация Право на детство е неправителствена организация, чиято главна цел е да постави в центъра на публичното внимание грижата за опазване на правата на децата, като част от защитата на човешките права. Ние сме специалисти и доброволци с разнообразни професионални поприща и интереси, обединени от идеята да работим активно за:

  • запознаване на децата, юношите и младите хора с техните основни права и начините за закрилата им;
  • запознаване на родителите и специалистите, работещи с деца, със смисъла на закрилата на правата на децата и ролята им като възрастни в гарантирането на най-добрия интерес на детето и в осигуряването на условия за достоен живот, обучение и възпитание на всички деца в България.

 

right@childhood.bg

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) – PRO BONO PUBLICО – ЗА ДОБРОТО НА ОБЩЕСТВОТО.

Нашата цел е да гарантираме човешкото достойнство на мигранта, бежанеца, чужденеца и да допринесем за неговото/нейното овластяване и самостоятелност. Нашата мисия е да насърчаваме и защитаваме правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България, като предоставяме правна помощ и водим политики за застъпничество. Предоставяме про боно правни консултации на лица търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво. Предоставяме безплатни правни консултации и информационни сесии с чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци. Провеждаме застъпнически кампании и дейности с цел установяване на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в унисон с международните и европейски стандарти за спазване на човешките права на мигрантите, и промяна на обществените нагласи. Провеждаме изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и прилагането им. Водещ принцип в работата ни е върховенството на всички човешки права и спазването им, и недискриминиране на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност. В осъществяването на своята мисия ние сме независими от политически, държавни, религиозни и корпоративни интереси и влияния.

 

voiceinbulgaria@gmail.com

Мисията на фондация „Джендър алтернативи“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество. Нашите цели са защита и превенция от насилие, основано на пола; подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на жените и мъжете, и на различните етноси в публичния и частния сектор; насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права.

 

office@genderalternatives.org

Фондация „Медийна демокрация” (ФМД) е основана през 2007 г. През същата година България се присъединява към Европейския съюз, но постепенно започва да изпада все повече в световните класации за свобода на словото. Вече над десет години експертите от ФМД изследват медийната среда и разкриват нейните проблеми. Екипът на фондацията анализира редакционни политики и проследява медийни зависимости, оценява заплахите пред плурализма и припомня каква е ролята на четвъртата власт. Защото в мисията на ФМД е залегнало убеждението, че независимите, качествени и отговорни средства за информация – както и критическото гражданско отношение към медиите като цяло – са задължително условие за развитието на демократична публичност.

 

office@fmd.bg

100% фокус върху информирането и овластяването на гей мъжете от всякакви възрасти относно тяхното здраве. Стремеж към една здрава, информирана и неосъдителна гей общност.

 

info@ivor.bg

image

Форум за глокална промяна

гр. Габрово

„Форум за глокална промяна“ е неправителствена организация, създадена с убеждението, че хората на местно ниво могат да променят и влияят на регионалните, националните и глобалните процеси на промяна. Нашите цели включват разработване на идеи за развитие на гражданското общество, за по-добро изразяване волята и интересите на гражданите, подобряване на условията за демократично гражданско участие на представителите на всички социални групи, насърчаване на междукултурния диалог и повишаване на осведомеността за специфичните връзки между глобално и локално.

 

forum.glocalchange@gmail.com

НЧ „Умение-2003” вече 16 години утвърждава и развива нестандартни практики в читалищната дейност. Нашата мисия е укрепване на гражданското общество и обществено признание на доброволчеството чрез развитие и утвърждаване на услуги за местната общност, различни от услугите, които предоставят държавните и общинските културни институти и училища.

Стратегически приоритет в работата ни е участието на децата и младите хора и тяхното право на мнение при вземане на решения, които ги касаят. Затова създаваме и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

Защитаваме правата на децата и младите хора. Застъпваме се за правата на жените и за равнопоставеност между половете. Разработваме и въвеждаме политики за децата и семействата. Организираме обучения и информационни кампании. Предоставяме безплатни менторски услуги за маргинализирани общности.

 

umenie2003@gmail.com