Гражданско обединение равни.бг

Сдружение Българска платформа към Европейско женско лоби

Мисия на организацията
Да работи за защита човешките права на всички жени без оглед на раса, език, религия, цвят, етническа принадлежност или други различия, в съответствие с българското и международното право.