Гражданско обединение равни.бг

Сдружение „ХАЯЧИ“

Развиване и усъвършенстване на дейности в рискови общности. Интеграция на уязвими групи за постигане на равнопоставеност и благоденствие на гражданското общество.

В основата на работата на сдружение „Хаячи”, заляга идеята за равнопоставеност и право на достоен живот на всеки член на обществото: деца, момичета, момчета, жени и семейства с деца в риск!

Създаване на условия за устойчиво социално-икономическо развитие на територия на 10 общини от две области.

От област Шумен – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Венец.

От област Варна – Ветрино, Провадия, Дългопол, Девня и Белослав.

Развиване и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите, физическата култура;
Подпомагане на уязвимите групи, насърчаване на тяхната социална интеграция и личностната им реализация;
Защитаване на човешките права, в частност – на жените и децата, на лица преживели насилие.