Гражданско обединение равни.бг

СНЦ „Млади, активни, креативни“

Сдружение “Млади, активни, креативни” е създадено през 2013 г. Членовете на сдружението са активни млади хора както от по-малките население места на Община Карлово, така и от общинския център.
Мисията на сдружението е: да работи за подобряване и насърчаване на здравословния начин на живот и спорта сред децата и младежите, живеещи в Община Карлово и особено на тези от малките населени места; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи в неравностойно положение; да стимулира младежката активност в селски изолирани райони; да подпомага социално слабите и лицата, нуждаещи се от грижи; да подпомага партньорството между младежи от различни организации и населени места при решаване на конкретни граждански, социални и екологични проблеми;
Успешно осъществяваме местни, национални и международни проекти и инициативи по теми като права на човека, равнопоставеност, борба с дискриминацията, активно гражданство. От 2017 година сдружението е Евродеск мултиплаер към Програмата „Еразъм +“и предоставя информация на младите хора за възможностите за включване, пътуване и участие по Програмата.