Гражданско обединение равни.бг

СНЦ „Образование и бъдеще“

Сдружение „Образование и бъдеще“ е гражданска организация, която работи за развитието на образованието в България като условие за приобщаващ растеж.
Участва във формирането на местни и национални политики, насочени към преодоляването на регионалните диспропорции в достъпа и качеството на училищното образование в слаборазвитите региони у нас.

Разработва програми и организира обучения за повишаване квалификацията на учители и свързани с образованието специалисти.
Подготвя програми за адаптиране на образованието към трудовия пазар и създаване на среда за учене през целия живот.