Гражданско обединение равни.бг
ga

Фондация „Джендър алтернативи“

Мисията на фондация „Джендър алтернативи“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество. Нашите цели са защита и превенция от насилие, основано на пола; подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната чрез реализиране на равни възможности и равно представителство на жените и мъжете, и на различните етноси в публичния и частния сектор; насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права.