Гражданско обединение равни.бг

Фондация „Мисия Криле“

Мисията на организацията е да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България. Основната цел е да насърчава личното и социално развитие на непривилегировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.

Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги и управлява Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора от октомври 2018 г. Към него са Центъра за обществена подкрепа и Звеното „Майка и бебе”. Реализира инициативи и проекти в областта на толерантността, борбата срещу насилието, основано на пола, равнопоставеността, застъпничество за права. Активно работи с бежанци и мигранти, търсещи или получили убежище, настанени в РПЦ, СДВНЧ, външен адрес, др.