Гражданско обединение равни.бг

Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) – PRO BONO PUBLICО – ЗА ДОБРОТО НА ОБЩЕСТВОТО.

Нашата цел е да гарантираме човешкото достойнство на мигранта, бежанеца, чужденеца и да допринесем за неговото/нейното овластяване и самостоятелност. Нашата мисия е да насърчаваме и защитаваме правата на мигрантите, бежанците и търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България, като предоставяме правна помощ и водим политики за застъпничество. Предоставяме про боно правни консултации на лица търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво. Предоставяме безплатни правни консултации и информационни сесии с чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци. Провеждаме застъпнически кампании и дейности с цел установяване на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в унисон с международните и европейски стандарти за спазване на човешките права на мигрантите, и промяна на обществените нагласи. Провеждаме изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и прилагането им. Водещ принцип в работата ни е върховенството на всички човешки права и спазването им, и недискриминиране на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност. В осъществяването на своята мисия ние сме независими от политически, държавни, религиозни и корпоративни интереси и влияния.